Algemene voorwaarden O.J. de Vries h/o OQ MKB advies Breda, 2019

1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van OQ MKB advies alsmede op alle overeenkomsten voor advisering, onderzoek, trainingen, workshops en ondersteuning tussen OQ MKB advies en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van (maatwerk)opdrachten, zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: OQ MKB advies, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert. De heer Owen J. de Vries is de eigenaar van OQ MKB advies.
b. Opdrachtgever: De wederpartij, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht geeft aan de opdrachtnemer.
c. Maatwerkopdracht: Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met
opdrachtgever ontworpen opdracht in de ruimste zin van het woord.
d. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.
e. De offerte: een schriftelijke aanbieding van door OQ MKB advies te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.
f. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de offerte.

3. Grondslag van de aanbiedingen

Aanbiedingen van OQ MKB advies zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is gemeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen van OQ MKB advies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen. Het aanbod vermeldt ook datum en het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OQ MKB advies zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer zal nooit kunnen en mogen beloven dat de omzet of winst van de opdrachtgever verhoogd gaat worden.

4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt
uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en de ondertekening door opdrachtgever
van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan
de overeenkomst. Mondelinge toezeggingen verbinden OQ MKB advies slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Als binnen de termijn van een maand de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.

5. Prijzen

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door OQ MKB advies opgegeven prijzen exclusief BTW, alsmede exclusief administratiekosten, reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door OQ MKB advies in rekening worden gebracht.

In de offerte wordt, afhankelijk van de opdracht, door OQ MKB advies danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uurtarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan de opdracht te besteden tijd. Redelijke afwijkingen naar boven of naar beneden van het bestede aantal uren zijn derhalve mogelijk en zullen bij de eindafrekening worden verdisconteerd. Zodra voor OQ MKB advies voorzienbaar wordt dat het geschatte aantal uren met twintig procent of meer zal worden overschreden, zal zij de opdrachtgever hierover inlichten.

OQ MKB advies behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

6. Betalingsvoorwaarden
Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te
voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en/of om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is –
onder curatele is gesteld of overlijdt.

Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 25% over het openstaande
bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede
aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden
vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. Termijnen
Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van OQ MKB advies zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van OQ MKB advies is.

In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever OQ MKB advies schriftelijk aan te manen, waarbij aan OQ MKB advies alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt MKB advies overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zijn.

8. Uitvoering van de opdracht bij overmacht en ondeugdelijk presteren

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat OQ MKB advies van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij tengevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega-franchisenemer de opdracht
opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom
ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer
uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan wat opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake
van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere
verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht
verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of
verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door
opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden
wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt nu vooralsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

10. Reclame, opschorting en ontbinding van de opdracht

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. OQ MKB advies mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. OQ MKB advies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, mogen deze in rekening worden gebracht. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht aan OQ MKB advies het volledig geoffreerde bedrag te betalen.

Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen danwel in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling daartoe te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

11. Terbeschikkingstelling van middelen (informatie, techniek, medewerkers, derden en werkruimte)

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema – zoals vermeld in de offerte – te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten en gegevens die OQ MKB advies nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt. OQ MKB advies zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Het vorenstaande geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van OQ MKB advies betrokken (zullen) zijn dan wel derden. Als OQ MKB advies daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de medewerkers kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst een internetaansluiting.

12. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Het auteursrecht op ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes boeken, trainingsmateriaal, rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van OQ MKB advies berusten uitsluitend bij OQ MKB advies. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van OQ MKB advies. Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.

13. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

De opdrachtnemer heeft een geheimhoudingsverplichting. Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. OQ MKB advies zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van OQ MKB advies aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van OQ MKB advies, haar werkwijze en dergelijke, danwel haar inhoud en aanpak ter beschikking stellen.

14. Aansprakelijkheid

OQ MKB advies aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 5.000 euro. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij OQ MKB advies te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. OQ MKB advies zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde danwel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

OQ MKB advies zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens OQ MKB advies, zal opdrachtgever OQ MKB advies hiervan vrijwaren.

OQ MKB advies is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welke hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd op redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. De ze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen OQ MKB advies en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door OQ MKB advies gedane offertes en met OQ MKB advies gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

16. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 55961266. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

17. Bescherming persoonsgegevens
Opdrachtnemer gebruikt in het kader van de abonnementen vastgelegde persoonsgegevens (van aanvrager) voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy statement en de AVG verklaring van opdrachtnemer.
Aanvrager ontvangt als klant van opdrachtnemer informatieve nieuwsbrieven per e-mail of andersoortige mailingen. De informatie wordt verstuurd om aanvrager op de hoogte te houden van de (nieuwe) producten en diensten. Aanvrager gaat als klant van opdrachtnemer akkoord met het ontvangen van deze informatieve nieuwsbrieven. De contactpersoon van aanvrager wordt toegevoegd aan het e-mailbestand van opdrachtnemer. Aanvrager kan zich altijd afmelden voor de e-mail nieuwsbrief.

Privacy Statement

De bedrijfsgegevens van OQ MKB advies:
Naam OQ MKB advies
Eigenaar Owen de Vries
Adres Herculesstraat 22
Postcode 4818 TT
Plaats Breda
KVK nr. 55961266
E-mailadres owendevries@ziggo.nl

Privacy is belangrijk. Dat vind jij en dat vind ik ook. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs, podcasts en video’s via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van een van mijn gratis webinars, videoseries, checklists etc. of om je bestelling van één van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we je emailadres en naam om je nieuwsbrieven te sturen met onze gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:
1. online: als je één van mijn websites behorende bij OQ MKB advies bezoekt, zoals www.heartfulbusiness.nl en www.heartfulbanking.nl; en
2. offline: als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft tijdens adviesgesprek, op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden en de disclaimer die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Beveiliging
We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:
1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT
Als je je aanmeldt voor onze diensten, om de nieuwste blogs, podcasts en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquetes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam en e-mailadres. Indien relevant vragen we ook om de achternaam, de adresgegevens en het telefoonnummer.

We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en/of informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW-nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vragen we om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten.

We gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. De facturen die je van mij ontvangt na een rechtstreekse bestelling bij mij persoonlijk (bv voor een op een bedrijfsadvies) worden door mij persoonlijk gemaakt en verstuurd via een beveiligde internetverbinding.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer worden verstrekt, zoals het door jouw gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. We verwijzen je naar de Algemene Voorwaarden voor meer informatie op mijn websites.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
• we mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de factuur.
• we mailen je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs, podcasts en video’s.
• we mailen je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis weggevers en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zullen we je niet automatisch op onze maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
• we gebruiken je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten die je hebt gekocht.
• we mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
• we mailen je om je te informeren over mijn diensten en producten als we denken dat je die echt super interessant kunt vinden. We houden hiervoor graag bij wat je eerder bij ons gekocht of aangevraagd hebt zodat we je niet onnodig lastigvallen met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doen we alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij ons hebt gekocht (cf. punt 1 en 2).

We gebruiken je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie wij werk uitbesteden (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen. Externe partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS
Op mijn website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als we denken dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de privacy wetgeving. We raden je aan het Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN
Als je je hebt aangemeld op mijn website voor de nieuwsbrief of webinars en andere mooie gratis dingen die we delen, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te alle tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar
owendevries@ziggo.nl

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en we komen graag na wat we beloven!

Bezwaar?
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar owendevries@ziggo.nl. Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens onze webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar owendevries@ziggo.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

OQ MKB advies
Owen de Vries, Breda 2019

Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de eigenaar: de eigenaar van de website t.w. Owen J. de Vries.
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Al het materiaal op deze site is vrij te raadplegen en beschikbaar voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De eigenaar doet zijn uiterste best om deze site actueel en beschikbaar te houden, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie, technische problemen en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze site. Voor zover bekend is, berust er geen copyright op de plaatjes en afbeeldingen die op deze website te vinden zijn. Mocht u toch een afbeelding tegenkomen waar naar uw oordeel copyright op zit, dan kunt u contact met de eigenaar opnemen. De betreffende afbeelding wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd of u kunt ervoor kiezen om met uw naam en link vermeld te worden waar het plaatje gebruikt wordt.
4. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De eigenaar spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.
6. De eigenaar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, ook voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht. Het is niet toegestaan om (delen) van de inhoud te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook. De ter beschikking gestelde content is enkel voor eigen gebruik en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tegen vergoeding of om niet. Het is ook uitdrukkelijk niet toegestaan de content op een andere plek (website, forum of database) op internet te herpubliceren. Het is wel toegestaan om links naar artikelen of sjablonen op deze website te publiceren met bronvermelding.
Owen de Vries, Breda, 2019